imgProjekt obejmuje upowszechnienie w Polsce przyjętej w 2019 r. na Światowym Kongresie Raka Płuca w Barcelonie deklaracji, zwracającej uwagę na problem palenia tytoniu po rozpoznaniu raka. Deklaracja została przedstawiona podczas plenarnej sesji otwierającej kongres jako oficjalny dokument Międzynarodowego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Płuca (IASLC).

W ramach projektu powstaje także sieć "Szpitali bez papierosa", w których praktycznie wdrażane są zalecenia Deklaracji oraz podejmowanych jest szereg innych działań antytytoniowych.

www.iaslc.org/iaslc-news/ilcn/zaprzestanie-palenia-tytoniu-po-rozpoznaniu-choroby-nowotworowej-deklaracja

Palenie tytoniu jest udowodnioną przyczyną wielu nowotworów i odpowiada za około 1/3 ogółu zgonów nowotworowych. O ile niekorzystne skutki używania tytoniu są dobrze znane, nie docenia się szkód wynikających z kontynuacji palenia po rozpoznaniu nowotworu. Palenie tytoniu przez chorych na nowotwory w trakcie leczenia onkologicznego i po jego zakończeniu znacząco zwiększa ogólne ryzyko zgonu, ryzyko zgonu związane z nowotworem i ryzyko wtórnych nowotworów, a także znacząco nasila toksyczność leczenia i zwiększa jego koszty. Mimo wielu korzystnych skutków zaprzestania palenia tytoniu po rozpoznaniu nowotworu, większość chorych kontynuuje swój nałóg, a lekarze zbyt rzadko pomagają im czynnie rzucić palenie.

IASLC proponuje w swojej Deklaracji podjęcie szeregu działań, obejmujących m.in. objęcie wszystkich chorych na nowotwory oceną pod kątem palenia tytoniu, przedstawieniu im informacji na temat korzyści z zaprzestania palenia i udzieleniu odpowiedniej pomocy, włączenie do edukacyjnych programów w dziedzinie onkologii praktycznych szkoleń w zakresie interwencji antytytoniowej oraz naukę empatycznej komunikacji z chorym na temat uzależnienia od tytoniu i możliwości wyjścia z nałogu. Porady dotyczące wyjścia z nałogu palenia tytoniu oraz leczenie uzależnienia od tytoniu powinny były bezpłatne. W deklaracji znajduje się także postulat, aby zbierania informacji na temat nałogu palenia tytoniu od wszystkich chorych uczestniczących w prospektywnych badaniach klinicznych oraz uwzględnienia w ich projektowaniu możliwości zastosowania najbardziej skutecznych metod interwencji antytytoniowej.

Działania promocyjne będą obejmowały informację w formie elektronicznej, ulotki i wykłady podczas odbywających się w Polsce konferencji onkologicznych, szkolenia personelu medycznego w zakresie pomocy chorym pragnącym rzucić palenie tytoniu oraz pilotaż wdrażania założeń deklaracji w trzech polskich szpitalach.

 

Deklaracja Antytytoniowa, wykład prof. Jacka Jassema

 

 

 

Projekt powstał dzięki wsparciu firmy Roche

What39;s in a name? (pharmaceutically speaking) - Buster ...