Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem rozstrzygnęła pierwszą edycję konkursu ONKOGRANTY. Konkurs miał charakter otwarty, przy czym był adresowany głównie do osób zainteresowanych problematyką zdrowotną w jej społecznym i ekonomicznym wymiarze, , a także organizacji pozarządowych związanych z ochroną zdrowia, a zwłaszcza onkologią i prawami pacjentów.

Celem konkursu było wsparcie finansowe analiz i projektów badawczych z dziedziny polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego w obszarze walki z rakiem, twórczo nawiązujących do dokumentu pt. Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 (www.walkazrakiem.pl).

Serwis edukacyjny dotyczący „medycyny niekonwencjonalnej” to projekt, którego celem jest promowanie w społeczeństwie rzetelnej wiedzy na temat tzw. terapii niekonwencjonalnych i komplementarnych, stosowanych w onkologii.

Projekt „Jak żyć z rakiem” to wspólna inicjatywa Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego i Polskiej Ligi Walki z Rakiem. Ma na celu udzielenie realnej pomocy psychoterapeutycznej w obliczu kryzysu emocjonalnego jakim jest otrzymanie diagnozy choroby nowotworowej zarówno dla pacjentów, jak i ich rodzin.

Projekt zakłada przeprowadzenie szczegółowej analizy jakościowej i ekonomicznej rozpoznawania choroby nowotworowej we współpracy ze środowiskiem patomorfologów i biologów molekularnych.

Powołanie Onkologicznego Funduszu Grantowego jest efektem naszego przekonania o bogactwie koncepcji i doświadczeń różnych środowisk społecznych  oraz instytucji zainteresowanych zmianami w polskim systemie walki z rakiem. Podstawowym celem Funduszu jest aktywizacja i wsparcie inicjatyw zgłaszanych m.in. przez organizacje pozarządowe,  szkoły, instytucje naukowe, zespoły badawcze i przedsiębiorstwa.

Przekazywanie społeczeństwu wiedzy o raku jest dla każdego dziennikarza dużym wyzwaniem. Aby robić to dobrze, trzeba mieć wiedzę, wrażliwość, rozwagę, by jednocześnie ani nie upraszczać, ani  nie zaklinać rzeczywistości. Koncepcja projektu "Otwarcie i rzeczowo o raku" wychodzi naprzeciw potrzebom i wątpliwościom dziennikarzy, publicystów zajmujących się z tym trudnym zadaniem.